0899 955 668

Производството на захарни и вафлени фунийки за сладолед и сладкарски изделия    Language:

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Условията за ползване по-долу представляват правен договор между Вас (наричан по-нататък "Клиент" или "Вие") и ЕТ АТИ. (Наричан по-нататък "Компанията" или "ЕТ АТИ"), законен собственик на името на домейна и уеб сайта ЕТ АТИ сайт (наричан по-долу "Уебсайт"), както и всеки от клиентите и компаниите, спомената тук самостоятелно като "Страна" или заедно като "Страните". Вие се съгласявате да бъдате обвързани с тези условия като използвате услугите на Компанията, което включва, както използването на този уебсайт, така и неговите вътрешни и външни линкове за търсене на информация, поръчка на някоя от услугите на компанията, свързването с някой от представителите на Компанията, услуги по Поддръжката и / или софтуерни продукти, достъпни за Вас от Компанията.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЕБСАЙТА НА ЕТ АТИ

Информацията, публикувана във връзка с услугите или продуктите, които предлага ЕТ АТИ е само информативна и не урежда отношенията между ЕТ АТИ и неговите клиенти във връзка с ползването на продукти или услуги на ЕТ АТИ. Следните условия също така уреждат отношенията по използването на този уебсайт и са включени тук в тази препратки:

Посетителят на сайта може да използва информацията, публикувана на интернет страницата само с информационна цел. Не можете да използвате информацията на сайта по някакъв друг начин без предварително писмено съгласие от страна на ЕТ АТИ.

ДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГАТА

Клиентът приема, че Интернет не е собственост нито пък се контролира от организация, фирма, юридическо или физическо лице. Ето защо, ЕТ АТИ не може да гарантира, че всеки потребител ще има достъп до уебсайта, до сървърите на ЕТ АТИ, или до услугите предлагани от ЕТ АТИ по всяко време. ЕТ АТИ ще направи всичко възможно, за да се гарантира, че сайта, сървърите и / или услугите, които ЕТ АТИ предлага ще бъдат на разположение за възможно най-дълго време и с колкото се може по-малко прекъсвания.

ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да съдържа връзки към други независими уеб сайтове или трети страни ("Свързани сайтове"). Тези връзки са предоставени единствено и само за удобство за нашите посетители и / или клиенти. Тези Свързани сайтове не са под контрола на ЕТ АТИ и ЕТ АТИ не носи отговорност за тях и не потвърждава съдържанието на тези свързани сайтове, включително всяка информация или материали, съдържащи се на тези сайтове. Вие ще трябва да направите своя собствена независима преценка по отношение на взаимодействието си с тези свързани сайтове.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

ЕТ АТИ може да използва на уебсайта имена на продукти на трети страни. Имената на такива продукти и / или приложения са използвани само с описателна цел. Тези имена са регистрирани търговски марки на трети компании, от които ЕТ АТИ е напълно отделна и независима, освен ако не е посочено друго.

АВТОРСКО ПРАВО

Уебсайтове са със запазени авторски права от ЕТ АТИ. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА

Всички текстове, графики, потребителски интерфейси, визуални интерфейси, фотографии, търговски марки, лога, звуци, музика, произведения на изкуството и компютърен код (наричани общо "Съдържание"), включително, но не само дизайн, структура, подбор, координация, изразни средства, съдържащи се в уебсайта са собственост, контролирани или лицензиран от ЕТ АТИ, и са защитени от търговски цели, авторски права, патенти и търговски марки, както и различни други права на интелектуална собственост и несправедливи закони за защита на конкуренцията .

Освен ако не е изрично посочено в настоящите Условия за ползване, нито една част от Уебсайта и неговото съдържание могат да бъдат копирани, репродуцирани, преиздадени, качени, публикувани, кодирани, преведени, предадени или разпространявани по някакъв начин, на всеки друг компютър, сървър, уеб сайт или друг носител за публикуване или разпространение или за всяко търговско дружество, без изричното съгласие на ЕТ АТИ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Не можете да използвате "deep-link", "page-scrape", "robot", "spider" или други автоматични устройства, програми, алгоритми или методики, или каквито и да е било сходни или еквивалентни ръчни процеси за достъп, придобиване, копиране или мониторинг на всяка част на Уебсайта или каквото и да е Съдържание, или по какъвто и да било начин да възпроизвеждте или заобикаляте навигационната структура или презентацията на Уебсайта или каквото и да е Съдържание, за да получите или да се опитвате да получите материали, документи или информация по начин, по който не е предоставен чрез уебсайта. ЕТ АТИ си запазва правото да забрани такава дейност.

Не можете да се опитвате да получите неоторизиран достъп до коя да е част или функция на Уебсайта, или всякакви други системи или мрежи, свързани до Уебсайта или до който и да е от сървърите на ЕТ АТИ, или на която и да е от услугите, предлагани на или чрез Уебсайта, чрез хакерство , парола "mining" или други незаконни средства. Вие не можете да се опитвате да прониквате, сканирате или тествате уязвимостта на уебсайта, или всякакви мрежи, свързани с Уебсайта, нито нарушавате мерките за сигурност или идентификация на уеб сайта, или всякакви мрежи, свързани с Уебсайта.

Вие не може да проследите или да се стремите да проследите информация за друг потребител или посетител на уебсайта, или всеки друг клиент на ЕТ АТИ, включително акаунти, които не са притежавани от Вас, тяхния източник или използване на Уебсайта или всяка услуга или информация, предоставена или предлагани от или чрез Уебсайта, по никакъв начин, когато целта е да се разкрие някаква информация, включително идентификация, различна от собствената си информация, както е предвидено от сайта.

Вие се съгласявате, че няма да предприемате действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на Уебсайта или системите или мрежите на компанията, или каквито и да било системи или мрежи, свързани с Уебсайта. Вие не можете да подправяте заглавни страници или по друг начин да манипулирате идентификатори с цел да прикрие произхода на всяко съобщение или информация предоставена от компанията чрез Уебсайта или услугите, предлагани на или чрез Уебсайта. Не може да се представяте, че сте или че представлявате някой друг, или да се представяте за друго физическо или юридическо лице.

Вие не можете да използвате Уебсайта или каквото и да е Съдържание за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от тези Условия за ползване, или да подтиквате до изпълнение на каквато и да е незаконна дейност или друга дейност, която нарушава правата на компанията.

АКАУНТ, ПАРОЛИ И СИГУРНОСТ

Някои функции или услуги, предлагани на или чрез Уебсайта може да наложи да регистрирате акаунт (включително създаване на ID и парола). Вие сте изцяло отговорен за поддържане на конфиденциалността на информацията за Вашия акаунт, включително и Вашата парола, както и за цялата дейност, която извършвате чрез профила си. Вие се съгласявате да уведомите Компанията незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт и парола, или за всяко друго нарушаване на сигурността. Въпреки това, може да бъдат подведени под отговорност за загуби, понесени от ЕТ АТИ или всеки друг потребител или посетител на сайтове, дължащи се на използването на името, паролата или акаунта Ви.

Вие не може да използвате нечие друго име, парола или акаунт без изричното съгласие на притежателя на това име, парола или акаунт. Компанията не може и няма да носи отговорност за всяка загуба или щети, възникнали от неспазване на тези задължения.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политиката на ЕТ АТИ за поверителност се отнася до използването на уебсайта и неговите условия са част от тези Условия за ползване чрез тази препратка. За да видите Политика за защита на личните данни на ЕТ АТИ, кликнете тук. Освен това, чрез използването на Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че информацията представена в Интернет никога не е изцяло частна или защитена. Вие разбирате, че всяко съобщение или информация, които изпращате към Уебсайта могат да бъдат прочетени или прихванати от други, дори и ако има специална информация, че информацията е криптирана.

НАРУШАВАНЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Вие се съгласявате, че Компанията може по свое усмотрение и без предизвестие да прекрати достъпа Ви до сайта и / или блокиране на вашия бъдещ достъп до сайта, ако преценим, че сте нарушили тези Условия за ползване или други споразумения или насоки, които могат да да бъдат свързани с използването на Уебсайта. Вие също се съгласявате, че всяко нарушение от Ваша страна на тези Условия за ползване, ще представлява незаконна и нелоялна търговска практика, и ще доведе до непоправима вреда на Компанията, за което парично обезщетение би било недостатъчно, и Вие се съгласявате, че Компанията ще получави справедливо обещетение, подходящо при тези обстоятелства.

ПРОМЯНА ПО УСЛОВИЯТА НА САЙТА

ЕТ АТИ си запазва правото да променя посочените по-горе условия за ползване по всяко време, без уведомяване. Тези промени ще станат ефективни и задължителни след тяхното публикуване на Уебсайта. Вие се съгласявате редовно да преразглежда тези Условия за ползване, както и да бъдат запознати с направените промени.